تریاک و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتی ايران، 1390

(تریاک و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتي ايران )PDF سید محمد نظری، محسن ناصری، آذرخش مکری، فرزانه غفاری، علی دواتی، محمد کمالی نژاد چکیده: تریاک یکی از مفردات دارویی است که مصرف آن به عنوان ماده دارویی سابقه دیرینه دارد. در طب سنتی ایران به این مفرده گیاهی پرداخته شده است و …

تریاک و درمان اعتياد به آن از ديدگاه طب سنتی ايران، 1390 ادامه مطلب »