عصاره آبی

Synergistic effects of Nepeta menthoides and Melissa officinalis aqueous extracts on reserpine-induced depressive-like behaviors in mice, 2022

اثرات هم افزایی عصاره آبی اسطوخودوس خراسانی(Nepeta menthoides)  و بادرنجبویه (Melissa officinalis) بر رفتار شبه افسردگی ناشی از رزپین در موش PDF(Synergistic effects of Nepeta menthoides and Melissa officinalis aqueous extracts on reserpine-induced depressive-like behaviors in mice) Sedighe Talebi, Batool Rahmati, Masoumeh Jorjani, Fatemeh Emadi, Farzaneh Ghaffari, Mohsen Naseri چکیده: اسطوخودوس و بادرنجبویه به طور …

Synergistic effects of Nepeta menthoides and Melissa officinalis aqueous extracts on reserpine-induced depressive-like behaviors in mice, 2022 ادامه مطلب »

Heart palpitation relief with Melissa officinalis leaf extract: Double blind, randomized, placebo controlled trial of efficacy and safety, 2015

تسکین تپش قلب با عصاره برگ بادرنجبویه (Melissa Officinalis): کارآزمایی دوسوکور، تصادفی، کنترل شده با دارونما برای اثر بخشی و ایمنی PDF(Heart palpitation relief with Melissa officinalis leaf extract: Double blind, randomized, placebo controlled trial of efficacy and safety) Fatemeh Alijaniha, Mohsen Naseri, Suleiman Afsharypuor, Faramarz Fallahi, Ahmadali Noorbala, Mahmood Mosaddegh, Soghrat Faghihzadeh, Sima Sadrai …

Heart palpitation relief with Melissa officinalis leaf extract: Double blind, randomized, placebo controlled trial of efficacy and safety, 2015 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن