شربت فران زر

Effects Of Saffron (Crocus Sativus Linn) Supplementation On Happiness And Quality Of Life In Healthy Adults: A Randomized Double Blind Clinical Trial, 2023

اثرات مکمل زعفران (Crocus Sativus Linn) بر شادی و کیفیت زندگی در بزرگسالان سالم: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور PDF(Effects Of Saffron (Crocus Sativus Linn) Supplementation On Happiness And Quality Of Life In Healthy Adults: A Randomized Double Blind Clinical Trial) Mohsen-Keyhan Soltani , Jamal Shams , Farzaneh Ghaffari , Fatemeh Alijaniha , Mohsen Naseri …

Effects Of Saffron (Crocus Sativus Linn) Supplementation On Happiness And Quality Of Life In Healthy Adults: A Randomized Double Blind Clinical Trial, 2023 ادامه مطلب »

Saffron Carotenoids Reversed the UCMS-Induced Depression and Anxiety in Rats: Behavioral, Biochemical and Hippocampal BDNF/ERK/CREB and NMDA receptor subunit NR2BSignaling markers, 2023

کاروتنوئیدهای زعفران افسردگی و اضطراب ناشی از UCMS را در موش‌ها معکوس کردند: نشانگرهای سیگنال ­دهی زیر واحد گیرنده BDNF/ERK/CREB  و NMDA رفتاری، بیوشیمیایی و هیپوکامپ PDF(Saffron Carotenoids Reversed the UCMS-Induced Depression and Anxiety in Rats: Behavioral, Biochemical and Hippocampal BDNF/ERK/CREB and NMDA receptor subunit NR2BSignaling markers) Sahar Mohammadi, Mohsen Naseri, Nassim Faridi, Parisa Zareie, …

Saffron Carotenoids Reversed the UCMS-Induced Depression and Anxiety in Rats: Behavioral, Biochemical and Hippocampal BDNF/ERK/CREB and NMDA receptor subunit NR2BSignaling markers, 2023 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن