حب الشفا

Hab-o Shefa, a Persian Medicine Compound for Maintenance Treatment of Opioid Dependence: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial, 2020

حب الشفا، یک ترکیب دارویی ایرانی برای درمان نگهدارنده وابستگی به مواد افیونی: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونما PDF(Hab-o Shefa, a Persian Medicine Compound for Maintenance Treatment of Opioid Dependence: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial) Abdolali Moosavyzadeh, Azarakhsh Mokri, Farzaneh Ghaffari, Soghrat Faghihzadeh, Hossein Azizi, Razieh Jafari Hajati, and Mohsen Naseri چکیده: هدف: مشکل …

Hab-o Shefa, a Persian Medicine Compound for Maintenance Treatment of Opioid Dependence: Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial, 2020 ادامه مطلب »

از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حيواني و باليني جهت درمان اعتياد، 1399

(از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حيواني و باليني جهت درمان اعتياد )PDF عبدالعلی موسوی زاده، راضيه جعفری حاجتی، فرزانه غفاری، شبنم خاتمی، نيكي وكيلی ظهير، محسن ناصری چکیده: مقدمه: به علت اثربخشي كم درمان هاي موجود در ترك اعتياد و عوارض نامطلوب داروهاي صناعي، ميتوان حركت به سمت استفاده از روش فارماكولوژي معكوس …

از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حيواني و باليني جهت درمان اعتياد، 1399 ادامه مطلب »

Hab-o Shefa (an Iranian traditional medicine compound) in withdrawal syndrome and its effects in acute detoxification of opiates addict: A randomized, double blind, clinical trials, 2013

حب ­الشفا(ترکیب طب سنتی ایران) در سندرم ترک و اثرات آن در سم ­زدایی حاد معتاد به مواد افیونی: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور PDF(Hab-o Shefa (an Iranian traditional medicine compound) in withdrawal syndrome and its effects in acute detoxification of opiates addict: A randomized, double blind, clinical trials) Seyed Mohammad Nazari, Mohsen Naseri, Azarakhsh Mokri, …

Hab-o Shefa (an Iranian traditional medicine compound) in withdrawal syndrome and its effects in acute detoxification of opiates addict: A randomized, double blind, clinical trials, 2013 ادامه مطلب »

Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study, 2013

بررسی تاثیر مصرف خوراکی حب ­الشفا بر سندرم محرومیت از مرفین در موش­ های صحرایی: یک مطالعه رفتاری PDF(Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study) Seyed Mohammad Nazari, Mohsen Naseri, Azarakhsh Mokri, Mohsen Khalili, Seyed Mahmood Hasheminejad, Tayebe Tavakoli Rad چکیده: پیشینه و …

Evaluation of the effect of oral administration of Hab-o Shefa on morphine withdrawal syndrome in rats: a behavioral study, 2013 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن