بارداری

Double-blind randomized placebo-controlled trial onefficacy and safety of Lactuca sativa L. seeds on pregnancy-related insomnia, 2018

کارآزمایی تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما بر روی اثربخشی و ایمنی دانه های کاهو (.Lactuca sativa L)  بر بی خوابی مرتبط با بارداری PDF(Double-blind randomized placebo-controlled trial onefficacy and safety of Lactuca sativa L. seeds onpregnancy-related insomnia) Zohreh Safari Pour, Ayda Hosseinkhani, Nasrin Asadi, Hadi Raeisi Shahraki, Homeira Vafaei, Maryam Kasraeian, Khadije Bazrafshan, Azam …

Double-blind randomized placebo-controlled trial onefficacy and safety of Lactuca sativa L. seeds on pregnancy-related insomnia, 2018 ادامه مطلب »

Effect of Cassia fistula L. aqueous extract in maternal reproductive outcome, some serum indices and fetal anomaly frequency in rat, 2022

اثر عصاره آبی فلوس بر نتایج باروری مادر، برخی شاخص­های سرمی و فراوانی ناهنجاری های جنینی در موش صحرایی PDF (Effect of Cassia fistula L. aqueous extract in maternal reproductive outcome some serum indices and fetal anomaly frequency in rat) Saeed Hakiminia, Zahra Esmaeeli, Ali Akbar Moghadamnia, Seyyed Gholam Ali Jorsaraei, Farideh Feizi, Sorayya Khafri, Zahra …

Effect of Cassia fistula L. aqueous extract in maternal reproductive outcome, some serum indices and fetal anomaly frequency in rat, 2022 ادامه مطلب »

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن