مقایسه پاسخ کلینیکی ولو واژینیت کاندیدایی عودکننده به کرم واژینال آویشن و بوریک اسید، 1391

مریم ربیعی، حسین اکبری، محسن ناصری، رضا بخردی، مریم نیک زاد، فرحناز ترکستانی

چکیده:

مقدمه و هدف: با توجه به مصرف طولانی مدت و مقاومت دارویی به ازول­ ها در ولو و واژینیت کاندیدایی عود کننده، بسیاری از تحقیق­ ها، به سوی ترکیب­ های غیر از آزول معطوف شده است؛ این تحقیق به منظور مقایسه پاسخ بالینی، این بیماران به بوریک اسید که در موارد مقاوم داده می­شود و لکورکس(آویشن) انجام شده است.

مواد و روش­ ها: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی در کنترل با شاهد مثبت(موازی) دوسوکور انجام شده است. به بیمارانی که تشخیص کاندید یازیس ولو و واژن راجعه آن­ها با کشت ترشحات واژینال مسجل شده، عامل زمینه­ای نداشتند، کرم­ های واژینال آویشن 1 درصد و بوریک اسید 3 درصد داده شد. شکایات و علائم بیماران در ویزیت اول، یک و شش ماه بعد شروع درمان با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، من ویتنی و تی مزدوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ ها: در گروه بوریک اسید بیماران از نظر شدت نشانه ­های بیماری در شروع مطالعه نمره 3/3 ± 9 داشتند که در دوره اول درمان به 3/8 ± 3/48 و دوره دوم به 5/1 ± 3/33 رسید و در گروه مصرف­ کننده آویشن، شدت نشانه­ های بیمار در شروع مطالعه نمره 3/6 ± 8/21 بود که در دور اول و دوم درمان به ترتیب به 2/46 ± 2/52 و 3/7 ± 3/36 رسید که کاهش نمره در هر دو گروه، معنی ­دار بود. میزان اثر بخشی نهایی بوریک اسید 74/2 درصد و کرم آویشن 64/5 درصد به دست آمد که اختلاف میان دو گروه، معنی ­دار نبود.

نتیجه ­گیری: کرم آویشن می­تواند به عنوان یک درمان الترناتیو در کاندیدیازیس ولوو واژن راجعه، مطرح شود.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن