خواب و تأثيرات آن بر سلامتی از دیدگاه طب ایرانی، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1400

نجمه ده پرور، طیبه غزاله، زهرا شریفان، داریوش طاهر خانی، محسن کیهان سلطانی، یاسین کریمی، زهرا بهاءالدین، صدیقه طالبی، محسن ناصری

چکیده

سابقه و هدف: در منابع طب ایرانی، خواب از اولویتهای مهم در حفظ سلامتی و درمان بیماریهاست. از دیدگاه طب نوین نیز هرگونه اختلال در ریتم شبانه روزی بدن سبب دگرگونی در نوسانات طبیعی سیستم اندوکرین خواهد شد. این مطالعه به مشخصات یک خواب خوب و تأثیر آن بر پیشگیری از بروز بیماریها از نگاه طب سنتی و طب مدرن پرداخته است.
مواد و روشها: در این مطالعه که یک بررسی مروری است، منابع مهم طب ایرانی مانند قانون که در دانشکده های طب ایرانی نیز تدریس میشوند و همچنین نرم افزار نور و پایگاههای اطلاعاتی الکترونیک چون PubMed ,SID ,Google Scholar مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته ها: خواب یکی از شش اصل مهم حفظ سلامتی از دیدگاه طب ایرانی است که در منابع این مکتب به جزئی ترین اصول خواب مناسب برای افراد مختلف پرداخته شده است؛ مثلاً کودکان بیشتر از جوانان و زنان بیشتر از مردان به خواب نیاز دارند و نیز در تابستان بیشتر از زمستان نیاز به خوابیدن است. همچنین به تأثیرات خواب کم و بدموقع نیز اشاره شده است. امروزه نیز در دنیا مطالعات ارزشمندی انجام شده که ارتباط بین مشکلات خواب با بیماریهای مختلف جسمی و روحی چون فشار خون، مشکلات کلیوی، اضطراب و افسردگی و حتی ناباروری را نشان میدهد.
نتیجه گیری: با بررسی دستاوردهای طبی جدید در زمینۀ خواب و نیز مطللعات طب ایرانی میتوان ارتباطی بسیار نزدیک بین این دو دیدگاه پیدا کرد. هر دو توجه ویژه ای به زمانبندی خواب دارند و نیز مقدار خواب هر فرد را با توجه به تفاوتهای فردی متفاوت میدانند و قائل به اثر خواب بر بهبود ترمیم فیزیکی و روانشناختی انسان هستند. هرچند در بعضی موارد چون خصوصیات خواب مناسب، طب سنتی دقیقتر بحث میکند.
کلیدواژه ها: اضطراب، افسردگی، بیماریهای کلیوی، خواب، طب ایرانی، فشار خون، ناباروری

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن