تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر، 1394

محمدرضا حيدری، عليرضا سلطان پور، محسن ناصری، انوشيروان كاظم نژاد

چکیده:

هدف: این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر انجام شد.

زمینه: با توجه به میزان بالای اختلالات عاطفی بعد از جراحی قلب ضروری است تا از مداخلات مختلف دارویی یا غیردارویی استفاده شود. با توجه به بروز عوارض جانبی بر اثر مصرف داروهای شیمیایی و تمایل روز افزون بیماران به طب سنتی ایرانی، می­توان از گیاهان دارویی مانند بادرنجبویه که سابقه مصرف طولانی آن در متون کهن ایران وجود دارد، استفاده کرد.

روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، 80 بیمار تحت جراحی بای پاس شریان کرونر به طور تصادفی به دو گروه دارو و دارونما تخصیص یافتند. ابزار گردآوری داده ­ها شامل برگه ثبت مشخصات دموگرافیک و بالینی و مقیاس HADS بود. انجام مداخله از روز اول بعداز عمل جراحی انجام گرفت، به این صورت که به هر بیمار به طور تصادفی کپسول حاوی 500 میلی­ گرم بادرنجبویه یا دارونما، 3 بار در روز داده شد. بعد از 7 روز، افسردگی بیماران در دو گروه اندازه­ گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: نتایج این مطالعه بعد از انجام مداخله، داروی گیاهی بادرنجبویه موجب کاهش میزان افسردگی بیماران گروه دارو در مقایسه با گروه دارونما گردید(p=0/008).

نتیجه ­گیری: بر اساس یافته­ های مطالعه، بادرنجبویه می ­تواند افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر را کاهش دهد. 

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن