اثر ضدالتهابي پماد مرهم مفاصل در موش هاي صحرايي نر، 1393

محسن خليلي نجف آبادي، محسن ناصري ، مجيد اصغري، عباس طالبي مزرعه شاهي، پروانه محسني مقدم، سيدعباس هاشمي نژاد، فاطمه عمادي، زهرا برارپور، فريبا انصاري

چکیده:

زمينه و هدف: التهاب، پاسخ محافظتي ميزبان در برابر عوامل مهاجم خارجي و بافت نكروزي است كه مي تواند باعث آسيب هاي بافتي شود. در تحقيق حاضر اثر ضدالتهابي پماد مرهم مفاصل [شامل گياهان بابونه و ابوخلسا (هواچوبه)]، مورد بررسي قرار گرفت.

روش بررسي: در اين مطالعه 72 سر موش صحرايي نر به سه گروه شامل: كنترل، التهاب، التهاب-درمان تقسيم شدند. براي ايجاد التهاب، از تزريق فرمالين به كف پاي حيوان، تزريق گزيلن به گوش و اسيد استيك به داخل صفاق استفاده شد. براي ارزيابي ميزان التهاب؛ ميزان نشت ايوانس بلو بعد از تزريق از طريق قلب به داخل قطعات پا، گوش و مايع صفاق اندازه گيري شد. در مورد ارزيابي ميزان التهاب پا، از روش اندازه گيري قطر پا استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون آناليز واريانس يك طرفه و تكميلي توكي انجام گرفت. سطح معنی­ داری، 0/05>p در نظر گرفته شد.

یافته ­ها: در بررسی التهاب پا، مقایسه میانگین جذب نوری ایوانس ­بلو در گروه التهاب-درمان (0/0048 ± 0/046) نسبت به گروه التهاب (0/0032 ± 0/084)، تفاوت معنی ­داری را نشان داد (0/05>p). علاوه بر این، مقایسه میانگین تغییرات قطر پا در گروه التهاب-درمان (0/015 ± 0/0771) نسبت به گروه التهاب (0/017 ± 0/1503)، دارای تفاوت معنی داری بود (0/05>p). در التهاب صفاق نیز میانگین جذب نوری ایوانس­ بلو در گروه التهاب-درمان (0/019 ± 0/186) نسبت به گروه التهاب (0/029 ± 0/237)، به طور معنی داری کمتر بود (0/05>p). در التهاب گوش، مصرف مرهم باعث کاهش در التهاب نشد.

نتيجه گيري: طبق نتايج اين مطالعه، استفاده موضعي مرهم مفاصل، باعث كاهش التهاب در پاي موش مي شود. علاوه بر اين، جذب سيستميك آن نيز التهاب صفاق را كاهش مي دهد.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن